Andre hjelpetiltak og ressurser

Hjelpetiltak i Norge

Oslo

PRO Sentret

PRO Sentret er Oslo kommunes hjelpetilbud for personer som selger eller har solgt sex. De tilbyr blant annet helsesjekk, veiledning og prevensjon, og driver en varmestue. Pro Sentret er også nasjonalt kompetansesenter og driver kunnskapssamling og -formidling på feltet. Jobber oppsøkende i gatemiljøet.

Nadheim, Kirkens Bymisjon

Nadheim er Kirkens bymisjon sitt tilbud Oslo til personer som selger eller har solgt sex. De har åpent hus med ulike aktiviteter og tilbyr rådgiving ved sosialkonsulenter til målgruppen.

Bergen

Utekontakten i Bergen

Utekontaktens oppgave er å forebygge problemer og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom, unge voksne og personer som selger seksuelle tjenester. Jobber oppsøkende i gatemiljøet.

Nadheim, Bergen

Nadheim, Bergen er et tilbud for ofre for menneskehandel uavhengig av utnyttelsesform, til alle som selger seksuelle tjenester eller har solgt. Tilbudet er for alle i målgruppen uavhengig av kjønn, nasjonalitet og livssituasjon.

Stavanger

Nadheim, Stavanger

Nadheim, Stavanger er Kirkens Bymisjons tilbud i Stavanger til personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester og ofre for menneskehandel. De har drop-in på dagtid, helsetilbud med sykepleier og lege, gir bistand og veiledning, tilbyr individuell oppfølging og støttesamtaler, og har språktrening og arbeidstreningsprosjekt.

Trondheim

Nadheim, Kirkens Bymisjon

Nadheim Trondheim er Kirkens bymisjon sitt tilbud i Trondheim for mennesker som selger eller har solgt seksuelle tjenester. De tilbyr helseundersøkelser med lege eller sykepleier, prevensjon og veiledning, og rådgivning ved sosialkonsulenter, samt ulike aktiviteter på huset.

Hele landet

Krisesentre er akutte overnattingssteder blant annet for ofre for menneskehandel utnytta i prostitusjon. På krisesenter kan du få et trygt sted å være, og/eller råd og veiledning.

ROSA samarbeider med krisesentre over hele landet. Kontakt ROSA for henvisning og bistand.

Andre ressurser

Politiet

Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel. Politiet skal også identifisere ofre, utarbeide trusselvurdering og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak, samt sikre at offerets rettigheter som fornærmet i straffesak er ivaretatt. Ved å følge linken finner du blant annet Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel sine årlige omfangsberegninger for menneskehandel-feltet i Norge.

Utlendingsdirektoratet (UDI)

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker. På deres nettsider finner du informasjon om rettigheter, hvordan du søker om ulike oppholdstillatelser med mer.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. SUA finnes i de største byene. De kan veilede med hensyn til rettigheter for arbeidstakere og tar imot søknader om blant annet arbeidstillatelse og personnummer.

Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (BuFDIR)

Fagetat for barne- og familievernsaker i Norge. Link til temaside om mindreårige ofre for menneskehandel, med blant annet veiledere og rapporter.

International Organization for migration (IOM) Norge

IOM tilbyr frivillige returprogrammer for migranter. De har et «særlig sårbare»-program, som tilbyr retur- og reintegreringsstøtte for særlig sårbare migranter – herunder ofre for menneskehandel.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

NOAS tilbyr asylsøkere råd, veiledning og juridisk bistand.

Landinfo

Landinfo publiserer egenproduserte rapporter om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter, og benyttes til å vurdere ulike omstendigheter for mulig returnerende, herunder ofre for menneskehandel.

Krisesentersekretariatet

Dette er en nettside til paraplyorganisasjonen for 21 av landets 43 krisesentre. Her finner du mye informasjon og andre nyttige lenker til rapporter og statistikk om vold mot kvinner, både nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonale hjelpetiltak og ressurser:

Center mod menneskehandel

Tilbyr bistand til ofre for menneskehandel i Danmark.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa – OSSE / OSCE

OSSE jobber mot menneskehandel i Europa og har mange prosjekter på området. På deres nettside finnes mange ressurser. I 2021 lanserte de initiativet International Survivors of Trafficking Advisory Council.

CATW

Dette er en internasjonal kvinneorganisasjon med informasjon om menneskehandel.

Maiti Nepal

Maiti Nepal er en organisasjon som hjelper kvinner utsatt for menneskehandel fra Nepal.