bistand – rettigheter og muligheter

Trygge oppholdssteder

Trygge oppholdssteder er et tilbud til et menneske som har valgt å bryte med (eventuelt har til hensikt å bryte med) menneskehandlerne og som følge av dette kan være i en situasjon hvor hen trenger bistand og/eller beskyttelse fra det offentlige.

 

Ved å ringe telefonnummer 22 33 11 60 vil hen bli tilbudt en trygg hverdag, hjelp til å kontakte andre instanser, tilgang til helsetjeneste, juridisk veiledning, tolketjeneste, livsopphold, få følge til sosialkontoret eller til politiet om hun ønsker å anmelde bakmenn. En viktig presisering er at de som arbeider på disse stedene har total taushetsplikt. Oppholdet er gratis.

 

Bistandsadvokat

Nye regler for ordningen med bistandsadvokat for ofre for menneskehandel: Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker.

Stykkprisbetaling i saker etter rettshjelpsloven »

 

Personer som vitner i straffesak

Utlendingsforskriften sier bl.a. følgende vedrørende personer som vitner i alvorlig straffesak om menneskehandel:

 

  • 8-4 Oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel

En utlending som søker beskyttelse etter å ha avgitt vitneforklaring som fornærmet i en rettssak hvor det er tatt ut tiltale etter straffeloven § 224 (menneskehandel), skal innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38, med mindre

  1. a) utlendingen fyller vilkårene for beskyttelse etter lovens § 28, eller
  2. b) særlige grunner taler mot at tillatelse gis.

Selv om vilkårene for oppholdstillatelse etter første ledd ikke er oppfylt, kan det innvilges oppholdstillatelse til utlending som har avgitt vitneforklaring for retten eller for politiet i en sak etter straffeloven § 224 (menneskehandel) eller § 202 første ledd (hallikvirksomhet), dersom det er grunn til å anse at utlendingen på grunn av sin forklaring befinner seg i en like vanskelig situasjon som slik utlending som nevnt i første ledd.

Bestemmelsen om krav til dokumentert identitet i § 8-12, gjelder tilsvarende.

 

 

Les mer:
Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her – (Utlendingsforskriften)