Sosiale- og økonomiske rettigheter

Sosiale og økonomiske rettigheter for utenlandske statsborgere

Sosialtjenesteloven er den sentrale loven for regulering av økonomiske ytelser og sosiale tjenester til antatte ofre for menneskehandel. I loven finnes bestemmelser om ytelser til livsopphold, bolig, kvalifiserende tiltak m.m.

 

Hvem gjelder loven

Hovedregelen er at loven gjelder for alle som oppholder seg i Norge, men det finnes unntak. For eksempel så har ikke personer uten lovlig opphold krav på ytelser etter loven. Utenlandske statsborgere med lovlig opphold kan ha rettigheter etter loven, hvilke rettigheter beror på oppholdsgrunnlag. Under står det kort beskrevet hvilke rettigheter som gjelder for de mest relevante gruppene på menneskehandelfeltet. For en utfyllende gjennomgang av lovens virkeområde se Rundskriv for sosiale tjenester – kapittel 2.

 

Merk: midlertidige ytelser i en nødsituasjon kan ytes uavhengig av oppholdsgrunnlag.

 

Reflektanter

Personer som har innvilget refleksjonsperiode mv.  har rett på ytelser etter loven på lik linje med befolkningen for øvrig

 

Asylsøkere

Personer som har plass eller rett til plass i asylmottak har i utgangspunktet ikke rett til tjenester etter loven, med unntak av av opplysninger, råd og veiledning. Som asylsøker er det staten som har ansvar for bosted samt ytelser til livsopphold. Hvis en person på eget initiativ flytter fra statlig innkvartering kan NAV-kontoret med denne bakgrunn avslå søknad om sosiale tjenester.

 

EØS-borgere

EØS-borgere kan fritt oppholde seg i Norge i tre måneder, eller i seks måneder hvis personen er arbeidssøker. Slikt opphold forutsetter at personen sørger for sitt livsopphold. I denne perioden har personen som utgangspunkt ikke rett på tjenester etter loven med unntak av av opplysninger, råd og veiledning.

En EØS-borger som har hatt sammenhengende lovlig opphold i 5 år har varig oppholdsrett og rett til ytelser etter loven på lik linje som resten av befolkningen.

 

Personer uten lovlig opphold

Personer uten lovlig opphold har ikke rett til ytelser etter loven annet enn opplysninger, råd og veiledning.

 


kilder:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten(sosialtjenesteloven)

 

Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

 

Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV