Hva betyr lovlig opphold?

 

En oppholdstillatelse er en tillatelse til å oppholde seg i Norge. En utlending som ikke er nordisk borger og som ønsker å oppholde seg i riket utover tre måneder må søke om oppholdstillatelse. De fleste oppholdstillatelser er midlertidige men gir etter en lengre sammenhengende periode og etter visse vilkår grunnlag for å søke permanent oppholdstillatelse.

 

Adgangen til og vilkårene i en oppholdstillatelse varierer med opprinnelsesland og oppholdsgrunnlag. Hva angår opprinnelsesland skiller vi i hovedsak mellom borgere fra EØS-land og tredjelandsborgere (alle som ikke er fra EØS-land). Oppholdsgrunnlag kan for eksempel være studier, arbeid, transnasjonale ekteskap, og beskyttelse fra krig eller forfølgelse. De sentrale regler for oppholdstillatelser finnes i utlendingslova. Les mer om ulike relevante oppholdstillatelser under (listen er ikke uttømmende)

 

Refleksjonsperiode og andre regler om opphold for ofre for menneskehandel

Refleksjonsperiode er en begrenset oppholdstillatelse for personer som antas å være utsatt for menneskehandel, og for deres mindreårige barn som oppholder seg i Norge. ROSA tilbyr trygge oppholdssteder, oppfølging, aktivitet og kvalifiseringstilbud i refleksjonsperioden. Refleksjonsordningen og innholdet er regulert i utlendingsforskriften § 8.3 og et tilknyttet rundskriv

 

Formålet med tillatelsen er å tilrettelegge for at personer som antas å være utsatt for menneskehandel skal bryte med miljøet bak menneskehandelen. Videre er intensjonen å tilrettelegge for at bakpersoner skal kunne straffeforfølges. Ordningen med slik oppholdstillatelse er en del av våre internasjonale forpliktelser.

 

Refleksjonsperioden er midlertidig og gir ikke i seg selv grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ved utløp av refleksjonsperioden må et videre lovlig opphold sikres gjennom andre oppholdstillatelser. Permanent opphold vil for de aller fleste måtte søkes gjennom asylinstituttet.

 

Ofre for menneskehandel som har bidratt som vitne i straffesak mot bakmenn skal i utgangspunktet få innvilget asyl etter utlendingsforskriften § 8.4 , dette er nærmere regulert i følgende instruks

 

 

For mer informasjon om refleksjonsperioden les her

 

 

Opphold på humanitært grunnlag og oppholdstillatelse til flyktninger

 

Asylsøkere som oppfyller vilkårene i utlendinglovens § 28 for anerkjennelse som flyktning har rett til oppholdstillatelse.

 

Selv om utlendingen ikke oppfyller vilkårene plikter forvaltningen å vurdere om det bør gis oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter § 38 idet det foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. Dette kan være tilfelle for offer for menneskehandel jf. utlendingsforskriften § 8.4

 

Opphold for EØS-borgere

 

EØS-borgere har rett til å bo, arbeide og studere i Norge. Som EØS-borger har du oppholdsrett i inntil tre måneder uten at det er nødvendig med noen forutgående oppholdstillatelse, jf. utlendinglovas § 111. Skal en bli i Norge lenger enn tre måneder er det oppstilt tilleggsvilkår om at en har jobb, er opptatt ved norsk studieinstitusjon eller har tilstrekkelig med økonomiske midler til å forsørge seg selv og medfølgende familie jf. § 112. Nærmere betingelser kan leses i de linkede bestemmelsene.


Les mer

Refleksjonsperiode

Ord og uttrykk