Hva innebærer refleksjonsperioden?

 

Formålet med refleksjonsperiode er å tilrettelegge for at personer som antas å være utsatt for menneskehandel skal bryte med miljøet bak menneskehandelen. Videre er intensjonen å tilrettelegge for at bakpersoner skal kunne straffeforfølges. Ordningen med slik oppholdstillatelse er en del av våre internasjonale forpliktelser. I det videre kan du lese mer om rammer, vilkår og innhold av tillatelsen.

 

Hva er refleksjonsperiode?

Refleksjonsperiode er en begrenset oppholdstillatelse for personer som antas å være utsatt for menneskehandel, og for deres mindreårige barn som oppholder seg i Norge. Oppholdstillatelsen er midlertidig og gir ikke grunnlag for permanent opphold i Norge.  Ved utløp av tillatelsen(e) må en ev. søknad om permanent opphold søkes gjennom asylsystemet. Det skilles mellom

 

 • Refleksjonsperiode: Begrenset tillatelse som gis for seks måneder og som ikke kan fornyes
 • Begrenset oppholdstillatelse(kalles ofte ‘utvidet refleksjon’): Begrenset tillatelse som gis med varighet på inntil ett år av gangen og som kan fornyes

 

Det er ulike vilkår og rammer for disse to tillatelsene. Se under.

 

Oppholdstillatelsene er hjemlet i utlendingsloven § 38 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 8-3. Følgende rundskriv  regulerer nærmere innholdet av forskriftsbestemmelsen § 8-3, og etablerer de saksbehandlingsrutiner som skal følges for å sikre effektiv saksflyt og rask behandling av slike saker.

 

 

Vilkår for å søke refleksjon og begrenset oppholdstillatelse

Det fremstilles to vilkår for å søke refleksjon (6 måneders tillatelsen):

 

 • Det skal foreligge holdepunkter for at søker er utsatt for menneskehandel.
 • Søker er innstilt på å motta hjelp og følge opp de tiltak som tilbys.

 

I praksis er det en svært lav terskel for å søke slik refleksjon. Dersom det foreligger en rapport fra offentlige organer eller hjelpeapparat som mener at vedkommende kan være utsatt for menneskehandel, skal denne rapporten som hovedregel legges til grunn som tilstrekkelig. Om slik rapport ikke foreligger skal vilkåret fortsatt sees som oppfylt dersom søkeren selv anser seg som utsatt for menneskehandel, og det ikke foreligger holdepunkter for det motsatte. Når det gjelder vilkåret om at vedkommende er innstilt på å motta hjelp skal det legges til grunn at søkeren oppfyller dette vilkåret med mindre det foreligger konkrete holdepunkter for at vedkommende ikke vil motta den hjelp og følge opp de tiltak som tilbys.

 

Ved vurderingen av om søkeren oppfyller kravene for begrenset oppholdstillatelse forbi de 6 månedene, skal følgende vilkår være oppfylt:

 

 • Utlendingen må ha brutt med miljøet bak menneskehandelen
 • Bakpersonene må ha blitt politianmeldt for menneskehandelen (senest en måned før refleksjonsperiodens utløp)
 • Politiet etterforsker saken eller de har innledet straffeforfølging mot bakpersoner i saken, eller mot bakpersoner i en annen sak som gjelder menneskehandel
 • Politi eller påtalemyndighet anser utlendingens tilstedeværelse i Norge som nødvendig for å gjennomføre etterforskningen eller straffesaken
 • Vilkårene er kumulative. Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av om vilkårene er oppfylt.

 

For de tilfellene det er tatt ut tiltale kreves det ikke at det dreier seg om tiltale etter straffelovens menneskehandel- eller hallikbestemmelser. Det avgjørende vil være om det kan sies å være en sak mot bakpersoner som omhandler utnytting i menneskehandel.

 

Det er en forutsetning at opplysningene er bekreftet av politiet. Det må derfor foreligge en rapport fra politiet hvor det fremgår at ovennevnte vilkår er oppfylt. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal det fremgå hvilke vilkår som ikke er oppfylt og hvorfor

 

Hvem kan søke refleksjon

Refleksjonsperiode bevilges i utgangspunktet ikke til personer som har annen gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter. Merk imidlertid at rett til bistand og beskyttelse for ofre for menneskehandel er uavhengig av hva slags oppholdstillatelse en har (se her for mer om oppholdstillatelser). Dersom en person som har annen oppholdstillatelse ønsker å søke refleksjonsperioden må vedkommendes opprinnelige oppholdstillatelse trekkes tilbake. Dette gjøres ved at en ved søknad om refleksjon legger ved et skriv der det fremgår at vedkommende ønsker den opprinnelige søknaden trukket tilbake.

 

For personer som har søkt beskyttelse(asyl) gjelder det særlige vilkår. Som utgangspunkt kan en si at søknad om asyl kan trekkes dersom det ikke er gitt endelig avslag i UNE, les nærmere betingelser her. Er det gitt endelig avslag kan det fortsatt være mulighet dersom opplysningene om menneskehandel ikke var kjent under søknadsbehandling, og søkeren ikke kan klandres for at slike opplysninger ikke har kommet frem. (søker har f.eks vært under press eller tvang)

 

Personer som omfattes av EØS-regelverket med lovlig opphold og andre visumfrie borgere kan søke refleksjonsperiode. En refleksjonsperiode vil innebære rett til opphold utover de tre månedene deres opprinnelige tillatelse innebærer.

 

Hvordan søke refleksjon?

Søknad om refleksjon leveres ved oppmøte hos politiet. Tid for levering av søknad må avtales i forkant. Søknad utfylles i følgende skjema. Ved søknaden legges det ved et brev fra identifiserende instans hvis dette er aktuelt. Behandlende instans er UDI.

 

Innhold i refleksjonperioden

Identifiserte ofre for menneskehandel har en rekke rettigheter stadfestet i Europarådets konvensjon:

 

 • Juridisk bistand (fri rettshjelp i forkant av eventuell anmeldelse)
 • Nødvendige sikkerhetstiltak (etter risikovurdering)
 • Trygg bolig
 • Tilpasset oppfølging (omsorg)
 • Nødvendig helsehjelp
 • Sosialhjelp og arbeidsrettede tiltak
 • Tilpassede aktiviteter for å stimulere til selvhjelp og egenorganisering
 • Trygg retur og reetablering i hjemland (hvis aktuelt)

 

Systemet for ivaretakelse av disse rettighetene er sammensatt, og kan være krevende å følge opp. ROSA har lang erfaring med koordinering av dette og vi anbefaler at det søkes veiledning. Kontakt oss på telefon 22 33 11 60 for mer info. Les mer her om Sosiale- og økonomiske rettigheter, informasjon om juridisk hjelp og annen assistanse finner du her: Bistand – rettigheter og muligheter.