HVA ER MENNESKEHANDEL

Definisjonen på menneskehandel framgår av straffeloven § 257 som igjen bygger på Palermo-protokollen. (Protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn i FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet)

 

I Norge har vi avdekket flest saker der kvinner har vært utnyttet til prostitusjon, men også andre utnyttelsesformer og nye målgrupper som utnyttes er identifisert. Utnyttelse av kvinner og menn til illegalt arbeid, utnyttelse av kvinner innen au-pair ordningen og utnyttelse av kvinner, menn og barn til tyveri og heleri er eksempler på saker som er prøvd for retten i Norge.

 


Palermoprotokollens definisjon av menneskehandel. Artikkel 3 sier:

 

 1. “handel med mennesker”: rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller å motta betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som et minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom eller fjerning av organer
 2. samtykke fra et offer for handel med mennesker til den tilsiktede utnyttingen nevnt i bokstav a) i denne artikkel skal være uten betydning der noen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt
 3. rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av et barn med sikte på utnytting skal anses som “handel med mennesker” selv om ingen av midlene nevnt i bokstav a) i denne artikkel er brukt
 4. “barn”: person under atten år

 

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings)…

 

…ble undertegnet og ratifisert av Norge hhv. 16. mai 2005 og 17. januar 2008. Den trådte i kraft 1. februar 2008 og har som mål å:

 

 • Hindre menneskehandel
 • gi ofre vern mot menneskehandel
 • rettsforfølge menneskehandlere,
 • bidra til samkjøring av nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid.

 

Noen eksempler på ulike former for menneskehandel:

 

 • Utnyttelse i prostitusjon
 • Tvangsarbeide
 • Salg av kroppens organer
 • Salg av spedbarn
 • Utnyttelse som hushjelp
 • Illegalt arbeide
 • Tvangsekteskap
 • Falsk adopsjon
 • Sexturisme og sexunderholdning
 • Tigging (barn, elder og invalide plasseres på gatene)
 • Utnyttet til andre kriminelle aktiviteter