Årsaker til menneskehandel

Teksten er hentet fra regjeringens forrige handlingsplan mot menneskehandel:

 

Menneskehandel er profitt-motivert kriminalitet som er betinget av et marked som etterspør mennesker som “forbruksvarer” for utnyttelse til prostitusjon, tvangsarbeid eller for bruk av deres organer. Økende ressurs-gap mellom rike og fattige land, urbanisering og minoritetsproblematikk er forhold som muliggjør og opprettholder menneskehandel. Videre er krig og konflikt, fattigdom, arbeidsløshet, synet på kvinner, diskriminering, etniske og religiøse ulikheter samt strenge regler for innvandring faktorer som kan gi grobunn for menneskehandel.

 

Prostitusjon

Handel med kvinner for utnyttelse i prostitusjon er ofte basert på utnyttelse av kvinners tradisjonelt svake stilling og underordning av menn som vi finner i mange samfunn. Kombinasjonen av arbeidsløshet og lav utdanning øker sjansen for at kvinner blir ofre for menneskehandel. I land med store sosiale skiller og utbredt fattigdom, er kvinner og barn ofte tapere i kampen om arbeid og inntekt. De befinner seg nederst på rangstigen og er i særlig risiko for å bli utsatt for menneskehandel. Manglende likestilling mellom kjønnene og noen menns oppfatning av at de har ”rett til å” skaffe seg sex samt at de ser på kvinner og barn som en ”forbruksvare”, er forhold som bidrar til menneskehandel.

 

Tvangsarbeid

Landenes etterspørsel etter billig arbeidskraft, restriktive innvandringsregimer samt eksistensen av kriminelle krefter som ser menneskehandel som en svært lukrativ virksomhet, resulterer i denne type menneskehandel.

 

Illegal organhandel

Økende alder i befolkningen og økende omfang av livsstilssykdommer, for eksempel høyt blodtrykk og diabetes, fører til flere mennesker med organsvikt og et økende behov for organer. Medisinske fremskritt de siste årene gjør det mulig å transplantere flere typer organer og menneskelig vev. Det er også en voksende etterspørsel etter organer til forskning og farmasøytisk industri. Det er dermed et stadig større gap mellom etterspørsel og tilbud av organer i rike land. De kriminelle nettverkene oppfatter organhandel som en virksomhet med lav risiko og høy profitt.