Politi- og påtalearbeid på menneskehandelfeltet

Menneskehandelfeltet er preget av lave anmeldelsestall og få domfellelser. Statistikk over tid viser også at politiet initierer færre saker enn før. Menneskehandel beskrives av politi og påtalemyndigheter som et særs utfordrende felt å etterforske og bevisføre på, grunnet fenomenets grenseoverskridende egenskaper, sårbare ofre og tilhørende kompleksitet. Når det gjelder menneskehandel til tvangsarbeid, er også fenomenforståelsen med en vanskelig grensegang mellom sosial dumping og tvangsarbeid en utfordring. Hvordan kommer vi videre?


INNLEDERE


Moderator Jan Austad

Fagdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet


Jan Austad er fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med fagansvar for menneskehandel. Han har vært politiadvokat ved påtalemyndigheten i politiet og har hatt menneskehandel som arbeidsfelt ved Interpol.


Ionut Calin Hategan, 

politioverbetjent ved menneskehandelsavsnittet, Oslo politidistrikt


Politiet i møte med det rumenske miljøet og andre sårbare grupper


Ionut Calin Hategan har siden 2004 jobbet for politiet, og er nå politioverbetjent ved menneskehandelsavsnittet ved Oslo politidistrikt. Han har i tre år vært tilknyttet operativ gruppe, og har særskilt fulgt opp det rumenske miljøet. Dette miljøet fikk han allerede inngående kjennskap til fra sine seks år ved vinningsavsnittet, med mobile vinningskriminelle som arbeidsfelt. Hategan, med sine røtter fra Romania, innehar en kultur- og språkkompetanse som er unik i møte med ofre for menneskehandel fra Romania. Han vil i sitt innlegg dele erfaringer og kunnskap fra sitt arbeid mot menneskehandel, som vil gi innsikt i arbeidet opp mot sårbare grupper.

 


Cecilie Schløsser Møller

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter


Sosial dumping eller menneskehandel til tvangsarbeid?


Cecilie Schløsser Møller har jobbet ved Oslo statsadvokatembeter siden 2012. Før det har hun lengre fartstid fra ulike stasjoner og spesialseksjoner i Oslo politidistrikt. Hun har også jobbet som advokat i Advokatfirmaet Elden.

I 2017 førte Schløsser Møller den såkalte Gartnerisaken – Norges første høyesterettsdom vedrørende menneskehandel til tvangsarbeid – for høyesterett. Dommen drar en viktig grensegang mellom sosial dumping og menneskehandel i form av tvangsarbeid, og er således en viktig veileder på et utfordrende felt.

Schløsser Møllers innlegg vil dreie seg om grensegangen mellom sosial dumping og menneskehandel i form av tvangsarbeid med utgangspunkt i erfaringen med den såkalte “Gartnerisaken”.

 


Dr. Venla Roth,

nasjonal rapportør på menneskehandelfeltet, ombudsmannen for antidiskriminering Finland


Getting cases to court – best practices in investigating and prosecuting labor exploitation in Finland


Venla Roth har en PHD med spesialisering i internasjonal jus, menneskerettighets-jus og EU-lovgivning, og er en menneskerettighetsadvokat med over 15 års erfaring på menneskehandelfeltet både nasjonalt i Finland, og internasjonalt. Hun jobber nå som ekspertrådgiver ved ombudsmannen for antidiskriminering som er nasjonal rapportør på menneskehandelfeltet i Finland.

 

Fra 2012-2015 var Dr. Roth medlem av European Commission’s Expert Group on Trafficking in Human Beings. På nåværende tidspunkt fungerer hun som ekspert i the High Level Advisory Group for the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

 

Hun har også fungert som juridisk ekspert ved the European Union Anti-Trafficking Coordinator og som ekspertrådgiver for the European Institute for Gender Equality (EIGE).

 

Dr. Roth vil snakke Finlands erfaringer og suksesskriterier for avdekking, etterforsking og straffeforfølging i menneskehandelsaker på tvangsarbeid-feltet. Videre vil Dr. Roth si noe om den Nasjonale rapportøren, og hvordan funksjonen bidrar til arbeidet på menneskehandelfeltet i Finland

 


Daryl Dixon,

Director of Strategy, Gangmasters and Labour Abuse Authority, UK


The GLAA approach


Gangmasters og Labour abuse authority har utstrakt myndighet i arbeidet i å forebygge, avdekke og etterforske utnyttelse på arbeidsmarkedet i Storbritannia. Gjennom sitt utstrakte mandat og vidtrekkende samarbeid har de hatt formidable resultater i avdekking av utnyttelse i arbeidslivet. Under Dixons presentasjon får vi innsikt hvordan GLAA jobber og hvilke resultater de kan vise til.

BIO

Darryl is responsible for the Gangmasters Licensing Authority’s future strategy, encompassing:

  • Development of new powers
  • Regulatory and innovative enforcement approaches
  • International exchange agreements supporting cross-border operations

 

Darryl’s previous posts include:

  • Assistant Director, Licensing at the Security Industry Authority
  • Manager, Professional Standards Unit of the Counter Fraud Investigation Branch of Department for Welfare and Pensions, where he was responsible for the investigatory practice for welfare fraud investigators

He holds an MSc in Security Management from the Scarman Centre for the study of Public Order, of Leicester University; and is a Fellow of the Security Institute