Andre publikasjoner

ROSA har i samarbeid med Kriminalomsorgen Innlandet laget en veileder for identifisering av menneskehandel i kriminalomsorgen. Veilederen kan du lese her.

 

ROSAs høringssvar til Straffelovrådets NOU 2022: 21 – Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten kan du lese her.

ROSAs syn på forslaget fra lovutvalget om å oppheve
sexkjøpsloven kan du lese her.

Straffritak for menneskehandelsutsatte

Staten har plikt til å beskytte ofre for menneskehandel. En av forpliktelsene er å sørge for straffritak for menneskehandelsutsatte som begår kriminelle handlinger som del av utnyttelsen. Les mer her:

Brev til Riksadvokaten fra Rosa om tolkningen av straffritaks bestemmelsen i Norge

Riksadvokat Rudolf Martin Christoffersen artikkel Har ofre for menneskehandel rett til å slippe straffeforfølgning for straffbare handlinger de har begått som følge av utnyttelse? i Festskrift til Thor Axel Busch.

Dom avsagt i den Europeiske menneskerettighets domstolen (EMD) juli 2021 om tolkning av straffrihetsbestemmelsen i Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 34 – CASE OF V.C.L. AND A.N. v. THE UNITED KINGDOM.

Sluttrapport fra Maria Grazia Giammarinaro på vegne av United Nations Human Rights Special Procedures – The importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims.

KOM har blant annet som oppgave å være en pådriver for tverrfaglig samarbeid på menneskehandelfeltet. Det er underlagt Politidirektoratet og har eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet. De utgir ulike rapporter, veiledere og annet informasjonsmateriell. 

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) – ulike rapporter 

Verktøy for identifisering av mulige ofre for menneskehandel utgitt av KOM 

Veileder for oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 2016

Veileder for identifisering og oppfølging av antatte mindreårige ofre for menneskehandel. God oversikt over regelverk og prosedyre. Særlig rettet mot ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere.[pdf]

Veileder: Sosialt arbeid med sårbare migranter

Line Ruud Vollebæk, 2014: Oslo kommune, Velferdsetaten

En rapport og veileder for sosialt arbeid med sårbare migranter, herunder ofre for menneskehandel. Rettet mot helse- og sosialarbeidere og andre hjel­pere som regelmessig eller sporadisk kommer i kontakt med målgruppene. Boken har et utvalg av faktaopplysninger, forskning og erfaringsbasert kunnskap samt relevant regelverk.[pdf]

Veileder om etikk og sikkerhet i samtale med kvinner som er utsatt for menneskehandel

WHO, 2003: Ethical and safety guidelines for interviewing trafficked women. Oversatt av Maya Brenna Nielsen, 2005: Krisesentersekretariatet.[pdf]

Regjeringens handlingsplaner mot menneskehandel [alle i pdf]

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2016-

Sammen mot menneskehandel: Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2011-2014

Stopp menneskehandelen: Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2006-2009

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2005-2008