Andre publikasjoner

Oppfølging av ofre for menneskehandel – Veileder til krisesentrene

ROSA, 2016

En veileder som beskriver hvordan en kan sikre grunnleggende rettigheter for ofre for menneskehandel som oppholder seg på krisesentre.[pdf]

 

Veileder for oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 2016

Veileder for identifisering og oppfølging av antatte mindreårige ofre for menneskehandel. God oversikt over regelverk og prosedyre. Særlig rettet mot ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere.[pdf]

 

Veileder: Sosialt arbeid med sårbare migranter

Line Ruud Vollebæk, 2014: Oslo kommune, Velferdsetaten

En rapport og veileder for sosialt arbeid med sårbare migranter, herunder ofre for menneskehandel. Rettet mot helse- og sosialarbeidere og andre hjel­pere som regelmessig eller sporadisk kommer i kontakt med målgruppene. Boken har et utvalg av faktaopplysninger, forskning og erfaringsbasert kunnskap samt relevant regelverk.[pdf]

 

Veiviser til assistanse – for kvinner som er utsatt for menneskehandel

Krisesentersekretariatet 2007 [pdf]

På engelsk: Guide to assisting – women who are victims of human trafficking

 

Veileder om etikk og sikkerhet i samtale med kvinner som er utsatt for menneskehandel

WHO, 2003: Ethical and safety guidelines for interviewing trafficked women. Oversatt av Maya Brenna Nielsen, 2005: Krisesentersekretariatet.[pdf]

 

Regjeringens handlingsplaner mot menneskehandel [alle i pdf]

 

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2016-

 

Sammen mot menneskehandel: Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2011-2014

 

Stopp menneskehandelen: Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2006-2009

 

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2005-2008