Internasjonale publikasjoner

Global Report on trafficking in persons 2020

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2020

Viser statistikk og globale mønstre, og omtaler ulike tiltak og innsats for å bekjempe for menneskehandel. Kommenterer utviklingen siden forrige rapport i 2018

COMPENDIUM of good practices on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings

Europarådet 2016

Basert på GRETAS (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) landrapporter om implementering av Europarådets konvensjon mot menneskehandel [pdf]

US State Department 2021 Trafficking in Persons Report – Norway

Hvert år utgir US State Department Trafficking in Persons Report som gir et sammendrag av norske forhold sett utenifra. Hele 2022 rapporten finnes her.

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Engelsk tekst: Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings [pdf]

St.prp.nr.2 (2007-2008) Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 3. mai 2005 om tiltak mot menneskehandel 

UNODC kunnskapsportal

Database over straffesaker på menneskehandel nasjonalt i ulike land, samt nasjonal lovgivning på feltet internasjonalt.

FN’s håndbok for ofre

Denne håndboken ser på ulike definisjoner og forståelser av begrepet “offer for kriminelle handlinger”. [pdf]

Palermoprotokollen om menneskehandel

Denne FN protokollen setter fokus på den kriminelle handel med mennesker, spesielt kvinner og barn, som handles med i prostitusjonen. Det er denne definisjonen av menneskehandel de fleste land forholder seg til. Les hele protokollen på norsk eller på engelsk.