Rapporter og forskning

Under har vi samlet forskning og rapporter som omhandler menneskehandelfeltet. Utvalget har ikke som mål å fremme ROSAs standpunkter i ulike saker. Der politiske standpunkt e.l. gis uttrykk for må disse leses som rapportforfatternes egne. Vi tar imot tips og tilbakemeldinger.

 

Special rights within universal welfare: Assistance to trafficking victims in Norway

Anette Brunovskis, 2016: Journal of Comparative Social Work 2016/1

Omhandler tilgangen til rettigheter for ofre for menneskehandel i Norge, slik det oppleves i praksis.

 

Menneskehandel og tvangsarbeid

Synnøve Økland Jahnsen, 2014: Politihøgskolen i Oslo på oppdrag fra politidirektoratet

En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor innsatsområdet arbeidsmarkedkriminalitet.

 

«Sexbasert menneskehandel med kvinner – et frigjøringspsykologisk perspektiv»

Aud Sinnes, 2013: Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013  

Artikkelen redegjør for det komplekse symptombildet som ofte gjør seg gjeldende  for kvinner utsatt for menneskehandel til prostitusjon og annen seksuell utnyttelse. Artikkelen bygger blant annet på en gjennomgang av internasjonal faglitteratur, og gir dermed også en god kunnskapsoversikt på feltet.

 

Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel – en utfordring

Rachel Eapen Paul og Lene Nilsen, 2009. Krisesentersekretariatet og Helse og Rehabilitering.

Målet med prosjektet var å fortelle historiene til kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel, å belyse utfordringene samfunnet står ovenfor samt å foreslå ytterligere tiltak for å møte kvinnenes behov. Rapporten er opprinnelig skrevet på engelsk med tittelen “Challenging the ad hoc Norwegian approach to eliminate trafficking in women”.  [pdf]

 

Kvinnehandel og prostitusjon – Nye aktører, nye strukturer og nytt ansvar

Linda Sannesmoen, 2007. Universitetet i Oslo, Masteroppgave i samfunnsgeografi

Baserer seg på intervjuer med ulike aktører i kvinnehandel: ofre, sex-kjøpere og bakmannsapparat. [pdf]

 

De får meg til å føle at jeg hører til blant folk

Elin Skogøy, 2006: Krisesentersekretariatet. Finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og Justis- og politidepartementet.

En rapport om ROSA og krisesentrenes arbeid med kvinner utsatt for menneskehandel. Basert på intervjuer med ofre, krisesenteransatte og prosjektkoordinator i ROSA [pdf]

 

Fra Nigeria til Europa: Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel

Jørgen Carling, 2005. PRIO (Institutt for fredsforskning) finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet

Rapporten beskriver Nigeria som avsenderland med særlig fokus på migrasjon gjennom menneskehandel. Beskriver kulturelle, politiske og samfunnsmessige faktorer, samt migrasjonsprosessen. [pdf]

 

Oversikt over fafo-publikasjoner på menneskehandelfeltet

Forskningsinstituttet FAFO har utgitt en rekke forskningsrapporter på menneskehandel-feltet. Her finner du en oversikt over disse frem til 2014, samt lenker til rapportene.

 

Rapportbibliotek Bufdir

Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratets nettbibliotek med en god samling publikasjoner på menneskehandelfeltet, særlig med tema mindreårige.