Rapporter og forskning

Under har vi samlet forskning og rapporter som omhandler menneskehandelfeltet. Utvalget har ikke som mål å fremme ROSAs standpunkter i ulike saker. Der politiske standpunkt e.l. gis uttrykk for må disse leses som rapportforfatternes egne. Vi tar imot tips og tilbakemeldinger.

 

Special rights within universal welfare: Assistance to trafficking victims in Norway

Anette Brunovskis, 2016: Journal of Comparative Social Work 2016/1

Omhandler tilgangen til rettigheter for ofre for menneskehandel i Norge, slik det oppleves i praksis.

 

Mangfoldig marked – Prostitusjonens omfang, innhold og organisering

Marianne Tveit og May-Len Skilbrei, 2008: Fafo-rapport nr. 4 på bestilling fra Justis- og politidirektoratet.

En kartlegging av betydningen av kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester for personer som selger seksuelle tjenester.

 

Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofra for menneskehandel

Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit, 2010: Fafo på oppdrag fra Justis- og politidepartementet. 

Rapporten er en evaluering av den norske refleksjonsperioden for antatte ofre for menneskehandel.

 

Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester

Ingebror Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Wibeke Wøien Hansen, 2014: Vista Analyse AS på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

Gateliv – Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger

Ada I. Engebrigtsen, Johanna Fraenkel & Daniel Pop, 2014:7 NOVA. På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

Bakgrunnen for rapporten er den nye migrasjonen av utenlandske personer som tigger i Norge siden 2007. Kartleggingen undersøker situasjonen til personer som tigger i hjemlandet og i Norge, i hvilken grad og hvordan de benytter seg av eller er involvert i offentlige og private velferdstjenester og tiltak som barnevern, NAV, helseinstitusjoner og politiet, samt tiltak fra frivillige.

 

Between a rock and a hard place – The unseen category of young Roma men selling sex in Oslo and beyond

Ida Elin Kock, 2018: Pro Senteret / Velferdsetaten

A report focusing on an often overlooked group – Romanian and Bulgarian men selling sex.

 

Alltid på vakt – 30 menn forteller om sine erfaringer med å selge sex

Ulla Bjørndal, 2020: Pro Senteret / Velferdsetaten med finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet.

En kartlegging av mannlig prostitusjon.

 

Menneskehandel og tvangsarbeid

Synnøve Økland Jahnsen, 2014: Politihøgskolen i Oslo på oppdrag fra politidirektoratet

En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor innsatsområdet arbeidsmarkedkriminalitet.

 

Menn utsatt for tvangsarbeid i Norge – en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon

Carola Lingaas, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad, 2020: VID vitenskapelige høgskole.

Rapporten handler om menn som har brutt ut fra et arbeidsforhold hvor de har vært utsatt for utnyttelse og gir innblikk i deres situasjon. Hvilke rettigheter og muligheter de har blir også belyst.

 

Menneskehandel i arbeidslivet 

Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård, 2019: Rapport finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning med bakgrunn i Oslo kommunes handlingsplan mot menneskehandel.

Rapporten har som mål å gjøre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet mer tilgjengelig og forståelig for et bredt spekter av aktører, uavhengig av hva man vet om menneskehandel fra før.

 

Sexsalg.no – Om internett som prostitusjonsarena og personene som selger seksuelle tjenester der

Ida Elin Kock, 2017: Pro Sentret

En kartlegging av internett som prostitusjonsarena finansiert med midler fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Selling and exchanging sexual services online in Norway: Exploring and describing the different arenas, those involved and their potential needs and challenges

Laura Treacy, 2017: Nadheim, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo – Church City Mission

A report mapping out the knowledge gained through the 3-year project: “selling and exchanging sexual services online – new groups and areans” funded by ExtraStiftelsen.

 

Sluttrapport – sexsalg på nett

Nadheim, 2019: 3-årig (2016-2019) prosjekt om kartlegging av salg av sex og bytte av seksuelle tjenester på nett.

 

Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafikked in Europe

Cathy Zimmermann, Mazeda Hossain, Kate Yun, Brenda Roche, Linda Morison, and Charlotte Watts, 2006: The London School of Hygiene & Tropical Medicine funded with support from the European Commissions Daphne Programme, IOM and Sigrid Rausing Trust.

En av de første samlingene av statistikk om hvordan menneskehandel påvirker helsen de utsatte.

 

«Sexbasert menneskehandel med kvinner – et frigjøringspsykologisk perspektiv»

Aud Sinnes, 2013: Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013  

Artikkelen redegjør for det komplekse symptombildet som ofte gjør seg gjeldende  for kvinner utsatt for menneskehandel til prostitusjon og annen seksuell utnyttelse. Artikkelen bygger blant annet på en gjennomgang av internasjonal faglitteratur, og gir dermed også en god kunnskapsoversikt på feltet.

 

Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel – en utfordring

Rachel Eapen Paul og Lene Nilsen, 2009. Krisesentersekretariatet og Helse og Rehabilitering.

Målet med prosjektet var å fortelle historiene til kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel, å belyse utfordringene samfunnet står ovenfor samt å foreslå ytterligere tiltak for å møte kvinnenes behov. Rapporten er opprinnelig skrevet på engelsk med tittelen “Challenging the ad hoc Norwegian approach to eliminate trafficking in women”.  [pdf]

 

Kvinnehandel og prostitusjon – Nye aktører, nye strukturer og nytt ansvar

Linda Sannesmoen, 2007. Universitetet i Oslo, Masteroppgave i samfunnsgeografi

Baserer seg på intervjuer med ulike aktører i kvinnehandel: ofre, sex-kjøpere og bakmannsapparat. [pdf]

 

De får meg til å føle at jeg hører til blant folk

Elin Skogøy, 2006: Krisesentersekretariatet. Finansiert av Sosial- og helsedirektoratet og Justis- og politidepartementet.

En rapport om ROSA og krisesentrenes arbeid med kvinner utsatt for menneskehandel. Basert på intervjuer med ofre, krisesenteransatte og prosjektkoordinator i ROSA [pdf]

 

Fra Nigeria til Europa: Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel

Jørgen Carling, 2005. PRIO (Institutt for fredsforskning) finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet

Rapporten beskriver Nigeria som avsenderland med særlig fokus på migrasjon gjennom menneskehandel. Beskriver kulturelle, politiske og samfunnsmessige faktorer, samt migrasjonsprosessen. [pdf]

 

Oversikt over fafo-publikasjoner på menneskehandelfeltet

Forskningsinstituttet FAFO har utgitt en rekke forskningsrapporter på menneskehandel-feltet. Her finner du en oversikt over disse frem til 2014, samt lenker til rapportene.

 

Rapportbibliotek Bufdir

Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratets nettbibliotek med en god samling publikasjoner på menneskehandelfeltet, særlig med tema mindreårige.