Sammen mot menneskehandel del 1 og del 2

kanvar og ulstein


Sammen mot menneskehandel


med Anousheh Karvar – Chair of Alliance 8.7 and Delegate of the French government to the International Labour Organization


med Dag Inge Ulstein – Utviklingsminister(KrF)


I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 bærekraftsmål – en slags felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

 

FNs bærekraftsmål 8.7 tar sikte på å utrydde moderne slaveri og menneskehandel i alle former innen 2025.

 

Som et ledd i arbeidet for å oppnå dette ambisiøse målet har den norske regjeringen startet arbeidet med et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri som lanseres i 2020. Programmet bygger blant annet på en kartlegging gjennomført av NORAD i 2019.

 

I denne påpekes det at feltet – både nasjonalt og internasjonalt – har vært preget av silo-tenking og manglende koordinering. For å nå målet kreves imidlertid en samlet global strategi og en strategisk koordinering: en helhetlig tilnærming! Å jobbe helhetlig innebærer å se hele systemet og involvere ulike samfunnsaktører som myndigheter, næringsliv sivilt samfunn og lokalsamfunn i en felles innsats.

 

Et viktig steg i retning av en mer helhetlig innsats er opprettelsen av Allianse 8.7 

 

…en sammenslutning av ulike aktører internasjonalt, både stater og organisasjoner, som ønsker å samarbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål 8.7. I juni 2019 annonserte Statsminister Erna Solberg Norges medlemskap i alliansen.

 

Grepene som nå tas av regjeringen kan være viktige steg i den internasjonale satsingen, men for å utløse mest mulig effekt og ressurser må også andre samfunnsaktører i Norge melde seg på i den felles innsatsen. For å oppnå resultater er det viktig at vi både nasjonalt og internasjonalt drar i samme retning. I åpningssesjonen setter vi fokus på nettopp dette, gjennom innlegg og samtaler med sentrale aktører på feltet både nasjonalt og internasjonalt.

 

Hvordan kan vi jobbe sammen mot menneskehandel?

 

Sammen mot menneskehandel del. 1

I en samtale mellom utviklingsminister Dag Inge Ulstein og leder For Alliance 8.7 Anousheh Karvar vil vi utforske dette spørsmålet nærmere. Samtalen ledes av Tina Davis som blant annet har jobbet med NORADs kartlegging til bistandsprogrammet.

 

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har jobbet med bistandsprogrammet gjennom 2019 og vil innlede med noen ord om regjeringens ambisjoner og arbeid.

 

Sammen mot menneskehandel del. 2

Anousheh Karvar er leder for allianse 8.7 og delegat fra den franske regjeringen til ILO. Vi spør henne:

 

Hva er status på arbeidet for å oppnå mål 8.7 og hvordan jobber Alliance 8.7 for å styrke og effektivisere dette?

 

Hvilke utfordringer og muligheter møtes på veien, og hvordan kan aktører i Norge bidra i den felles innsatsen?