W.J.B. ten Kate – National Public Prosecutor(NE)

warner ten kate


Presentation topic


I 2018 ble 958 personer identifisert som ofre for menneskehandel i Nederland. 58 % var av disse utnyttet i prostitusjon, mens resten var utnyttet i andre former for menneskehandel. Et særtrekk ved Nederland forøvrig det høye innslaget av intern-trafikkering, hvor 36 % av identifiserte ofre for menneskehandel (2018) var nederlandske statsborgere. Foruten de ofre som er fra Nederland, så er hovedtyngden av personer utnyttet i menneskehandel fra EU-land som Romania, Bulgaria og Polen

 

Nederland blir ofte nevnt blant de som lykkes med identifisering og effektiv straffeforfølgning på menneskehandelfeltet. Det vises da ofte til at anmeldelser resulterer i at saker kommer for retten, og at tiden det tar fra anmeldelse til domfellelse er kortere sammenlignet med mange andre land.

 

Nederland har satset på kompetanseheving av grensekontrollen i tillegg til at de har påtalejurister og dommere med spesialkompetanse på menneskehandel. Er det dette som skal til for å få en vellykket straffeforfølgning eller er det andre tiltak som må på plass?


About Warner


Current position: National Public Prosecutor for Trafficking in human Beings and People Smuggling

 

Warner ten Kate graduated in Criminal Law and Public Law from the University of Groningen in 1983. Since 2005, Warner ten Kate has been the national officer for human trafficking and smuggling at the National Prosecutor’s Office of the Public Prosecution Service in Zwolle.

 

On 1 September 2016, Warner ten Kate was also appointed as a flexible liaison prosecutor for human trafficking. Within the Public Prosecution Service and with national and international chain partners, he fights human trafficking in an integrated and innovative manner.

 

He has also a published author of the book ‘Human trafficking'(Kluwer, 2018)