Hvordan identifisere ofre for menneskehandel

Å identifisere et offer for menneskehandel innebærer at en undersøker om en person er i en situasjon der han utnyttes for andre personers fortjeneste/vinning. Slik undersøkelse skjer ved en helhetlig vurdering av den informasjon man får tilgang til gjennom observasjoner og samtale med personen.

 

Observasjoner kan bestå i at man opplever at det er trekk ved en persons oppførsel som gir grunn til bekymring. Eksempel kan være at personen viser tegn på stress eller frykt i situasjoner der slike symptomer synes unormale. Et annet eksempel kan være at personen har en atferd som gir grunn til å anta at hun/han kan være styrt av andre personer på bekostning av vedkommendes frihet og integritet.

 

Observasjoner kan også bestå av mer etterprøvbare fakta som for eksempel at personen ikke har kontroll over eget pass eller reisedokumenter, at personen ikke har nøkkel til egen bolig, at personen ikke har tilgang til egen post, eller at personen stadig blir oppsøkt av personer som ikke legitimerer seg. Observasjoner alene gir sjelden grunnlag for å kunne vurdere om en person er et offer for menneskehandel. Som regel kreves det en samtale med personen for å kunne foreta en slik vurdering

 

Før en samtale bør man tenke nøye igjennom hvorvidt en selv er i stand til å gjennomføre en god samtale

 

Før en samtale bør man tenke nøye igjennom hvorvidt en selv er i stand til å gjennomføre en god samtale, om man trenger veiledning fra eksperter i forkant av samtalen, eller om du bør henvise personen til andre som kan gjennomføre samtalen.

 

ROSA har mange års erfaring med å gjennomføre identifiseringsamtaler, og har oversikt over systemet av rettigheter og muligheter for målgruppen. ROSA drifter også – på mandat fra Justisdepartementet –  den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel. Hvis situasjonen tillater det vil vi derfor anbefale at du kontakter oss for veiledning på 22 33 11 60.

 

Dersom du ønsker å gjennomføre en samtale selv er det viktig å sette seg nøye inn i problematikken slik at du ikke utsetter vedkommende for fare, eller stiller feil spørsmål.


 

Les mer:

Hva er systemet for identifisering i norge

Indikatorer