Indikatorer

En indikator er ett av flere holdepunkt for at en person kan være i en mulig menneskehandel situasjon. Indikatorene er de kjennetegn som kan avleses ved tolkning av observasjoner, fakta, uttalelser og annen informasjon du tilegner deg om en person.

 

Det kreves en helhetlig vurdering av personens livssituasjon. En person som får treff på flere indikatorer trenger ikke nødvendigvis å være i en menneskehandel situasjon, men kan ha andre alvorlige problemer som han/hun trenger spesialist assistanse i forhold til. For eksempel kan asylsøkere få en høy score på flere av indikatorene uten at de dermed trenger å være i en menneskehandelssituasjon. Tilstedeværelse av indikatorene bør likevel lede til ytterligere kartlegging av situasjonen personen er i, utført av de ansvarlige etater/spesialister.

 

Ofre for menneskehandel kan:

 

– Være under tvang/forledelse/kontroll/misbruk av sårbar situasjon.

 

 • tro at de må arbeide eller utføre en handling for andres fortjeneste mot sin frie vilje
 • gi inntrykk av at deres bevegelser er overvåket
 • mangle kontroll over eget pass eller reisedokumenter
 • ikke kjenne adresse til egen bolig eller arbeidssted
 • tillate at andre fører ordet for dem når de selv blir adressert direkte
 • oppføre seg som om de er instruert av andre
 • ha begrenset eller ingen tilgang til nødvendig helsehjelp
 • ha begrenset eller ingen mulighet til sosial omgang
 • mangle frihet til å kontakte familie og venner
 • være ute av stand til å kommunisere fritt med andre
 • være bundet av gjeld
 • ha fått sine reisekostnader til destinasjonslandet betalt av tilretteleggere, hvilke de må betale tilbake gjennom å arbeide eller yte tjenester i ankomstlandet
 • ha tatt valg under falske betingelser eller lovnader
 • ha tatt valg i en sårbar situasjon der få andre reelle valg muligheter syntes mulige

 

– Være utsatt for vold eller trusler mot egen person eller mot familie og venner.

 

 • vise tegn på frykt eller stress
 • lide av skader som synes å være forårsaket av overgrep
 • lide av belastningsskader typisk for uverdige arbeidsforhold
 • være disiplinert av frykt for straff
 • være del av et hierarki med maktforhold mellom ofre i samme situasjon som gjør at de vanskelig kan snakke åpent om sin situasjon med andre tilstede

 

– Være tvunget til å begå brudd på norske lover som en del av utnyttingen.

 

 • vise mistillit overfor myndighetspersoner
 • være truet med å bli meldt til myndighetene
 • være redd for å avsløre sin oppholdsstatus
 • være utstyrt med falske identitets- eller reisedokumenter

 

– Yte tjenester/arbeide under uverdige forhold.

 

 • være ute av stand til å forhandle om sine arbeidsforhold
 • motta lite eller ingen betaling for utført arbeid/tjeneste
 • ha ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
 • ha ulovlig lange arbeidsdager over lengre perioder
 • være i en situasjon der de ikke har fridager
 • være i en situasjon der de hyppig må forflytte seg over landegrenser og fra by til by for å yte tjenester/arbeide

 

– Bli identifisert på eller i sammenheng med en lokalitet som er kjent for å være arena for utnytting av mennesker.

 

 • leve under uverdige boforhold
 • komme fra et land som er kjent for rekruttering til menneskehandel
 • bli observert på steder der ulovlig salg av tjenester eller varer ofte forekommer

 

Mer informasjon om ulike grupper/utnyttelsesformer finner du her:

 


 

Les mer:

Hvordan identifisere ofre for menneskehandel

Hva er systemet for identifisering i Norge

 

Kilde: Oversatt, modifisert og tilpasset norske forhold fra United Nations Office on Drugs and Crime 2008.